Onze website
Hoewel de website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de tekst van deze website worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Stichting Heartbeat aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid  voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schade dan wel gevolgschade welke het gevolg is van het gebruik danwel niet-gebruik van de aangeboden informatie wordt niet aanvaard.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Stichting Heartbeat. De informatie op deze internetsite zoals teksten, afbeeldingen, of software mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Heartbeat.

Virussen en veiligheid 
De website van Stichting Heartbeat wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen. Evenwel kunnen we de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

E-mail 
Door Stichting Heartbeat verzonden informatie per e-mail is van vertrouwelijke aard en daarom uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Heartbeat staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Handelsregistratienummer
Stichting Heartbeat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 11067121